آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

سند راهبردی

راهبردها و رویکردها

  • 1تسهيل فرايند نهادينه شدن شاخصهاي خانواده مطهر با رويكرد الگويي
  • 2اصلاح ساختار، قوانين،‌ تشكيلات و منابع انساني و مالي سازمانهاي فعال در حوزه خانواده با رويكرد مشاركت مردمي
  • 3فرهنگ سازي عمومي در نهادينه كردن ارزش هاي اخلاقي و معنوي در خانواده ها با رويكرد الگوسازي
  • 4تسهيل فرايند تشكيل خانواده با رويكرد توانمندسازي جوانان
  • 5توانمندسازي خانواده با رويكرد ارتقاي دانش و مهارت
  • 6آگاهسازي اعضاي خانواده نسبت به حقوق، تكاليف، نقشها و مسئوليتهاي خود با رويكرد ترويجي و آموزشي
  • 7حساس سازي عمومي نسبت به ابعاد سلامت خانواده با رويكردهاي تبليغي و رسانه اي
  • 8تلطيف رفتارهاي خانوادگي با رويكرد تقويت روابط انساني (درون و برون خانواده)
  • 9تسهيل گردش اطلاعات وضعيت خانواده با رويكرد شاخص سازي