آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

می‌خواهم بیشتر بدانم >> شرح وظایف >> رئیس دفتر

شرح وظایف رئیس دفتر

1

اجراي مفاد اساسنامه موسسه خانواده مطهر

2

اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سوي موسسه

3

پيشنهاد معاونين دفتر با رعايت شاخصهاي مربوطه به رئيس مؤسسه و صدور احكام آنان

4

تهيه و تدوين شرح وظايف دفتر و ارسال آن به مركز جهت تصميم گيري

5

استفاده از روشهاي نوين براي سيستم هاي اداري مالي و اموال

6

تنظيم برنامه هاي اجرايي مدون آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در راستاي اهداف موسسه

7

پيشنهاد بودجه سالانه

8

دعوت از خيرين محترم جهت كمك هاي مالي و معنوي

9

دريافت پيشنهادات كاربردي و اجرايي

10

ارسال صورتجلسات هيئت اجرايي براي مركز