آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

برنامه‌ها و اقدامات اجرایی

برنامه‌های ظرفیت‌سازی

 • 1ايجاد بانک جامع عملکرد دستگاههای فعال در حوزه خانواده
 • 2ارائه پيشنهادات اصلاحی در زمينه تغيير و تعديل قوانين و مقررات در حوزه خانواده متناسب با مقتضيات جامعه
 • 3برقراری ارتباط موثر با سازمانهای غيردولتی بين المللی فعال در حوزه خانواده به منظور تبادل تجربه
 • 4ارتقاء و توسعه منابع انسانی انجمن های اولياء و مربيان
 • 5تشکيل و تقويت کانونهای ازدواج
 • 6تهيه و پيشنهاد پيش نويس طرحها و لوايح حمايتی در حوزه خانواده
 • 7پيشنهاد برنامه ها و طرحها در زمينه تخصصی شدن دادگاههای خانواده
 • 8کمک به حمايت از خانواده در نظام قضايی کشور و بازنگری و اصلاح قوانين حقوقی- قضايی به نفع خانواده
 • 9کمک به تدوين برنامه جامع ملی خانواده
 • 10کمک به تدوين برنامه جامع نظام رفاه و تامين اجتماعی زنان
 • 11کمک به تدوين برنامه جامع اوقات فراغت زنان
 • 12کمک به تقويت همکاری بين سازمانها و انجمن های مرتبط با خانواده در حمايت و دفاع از خانواده
 • 13تاسيس بانک جامع مطالعات و اطلاعات خانواده
 • 14مطالعه و بررسی ساختارهای موجود و طراحی ساختارهای مديريتی مطلوب در کارکردهای خانواده