آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

برنامه‌ها و اقدامات اجرایی

برنامه‌های شاخص‌سازی

  • 1انجام بررسی های علمی به منظور نيازسنجی، اولويت بندی نيازها، مساله يابی و تحليل مساله (نيازهای احساس شده و ابراز شده)
  • 2کمک به فرآيند ارزشيابی اقدامات دستگاههای ذيربط (دولتی و غيردولتی) در حوزه خانواده
  • 3کمک به تدوين شاخصهای کمی و کيفی حوزه خانواده
  • 4همکاری در تدوين پرسشنامه های مربوط به حوزه خانواده سرشماری نفوس و مسکن
  • 5کمک به تدوين شاخصهای توسعه انسانی در خانواده
  • 6تهيه و تدوين شاخص های الگويي ”خانواده مطهر“
  • 7همکاری در تدوين شاخص های شناسايی خانواده های آسيب پذير، آسيب ديده و در معرض آسيب
  • 8کمک به ارزيابی اثربخشی برنامه های نظام حمايتی دولت در حوزه خانواده
  • 9انجام سالانه تحقيق ميدانی و موضوعی در زمينه بررسی روند متغيرهای تاثيرگذار در حوزه خانواده
  • 10تدوين و اجرای طرح جامع نظارت و ارزشيابی در خصوص عملياتی شدن برنامه های تدوين شده در سند حاضر