آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

سند راهبردی

چالش‌ها و تنگناهای اساسی

  • 1بي توجهي و عدم بهره برداري مناسب از ظرفيت خانواده در برنامه هاي توسعه ملي
  • 2ابهام و ناهماهنگی در نظام مديريت عاليه (سياست گذاری، برنامه ريزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزشيابی) در حوزه خانواده
  • 3عدم تدوين و ارائه الگوي "خانواده مطهر" در سطح جامعه
  • 4روزآمد نبودن قوانين حقوقي و قضايي و ناكافي بودن قوانين وضع شده در حوزه خانواده
  • 5تضعيف نقش و كاركرد آموزشي، تربيتي و پرورشي خانواده
  • 6فراهم نبودن زمينه هاي تشكيل خانواده براي جوانان در سنين مناسب
  • 7عدم امكان برنامه ريزي مناسب در حوزه خانواده به دليل كمبود شاخصها، اطلاعات و آمار در اين حوزه
  • 8ضعف نقش و كاركرد نظام حمايت از خانواده
  • 9پايين بودن سطح آگاهي‌هاي خانواده (زوجين) در زمينه مهارتهاي زندگي، سلامت (جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي)، نقش و مسئوليت هايشان در چارچوب نهاد خانواده و...