آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

بررسی و تجزیه و تحلیل

تهدیدها

 • 1انگ‌هاي سیاسی توجيه و شفاف سازي
 • 2عدم استقبال جامعه نسبت به استفاده از خدمات مشاوره‌اي و آموزشي در زمينه خانواده لحاظ كردن اين مساله در مدل جامع خانواده موفق
 • 3موازي كاري در كشور شناسايي و ايجاد هماهنگي با موسسات موازي
 • 4تلويزيون، ماهواره و اينترنت استفاده از رسانه‌ها و امكانات آموزش عمومي تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 5كمبود منابع مالي افزايش حاميان مالي
 • 6عدم حمايت دولت از فعاليت خانواده مطهر مذاكره و جذب حمايتهاي مادي و معنوي از دولت
 • 7اشاعه اعتياد، فحشا و بيكاري لحاظ كردن مسائل اعتياد، بيكاري و فحشا در مدل جامع خانواده موفق
 • 8عدم امكان طرح پاره‌اي از مسائل جنسي فرهنگ سازي در راستاي مدل جامع خانواده موفق
 • 9علاقه به پيروي از مدل‌هاي غربي فرهنگ سازي در راستاي مدل جامع خانواده موفق
 • 10عقب افتادگي اقتصادي و تورم
 • 11عدم ارائه الگوهاي موفق
 • 12فقدان پوشش جامع بيمه‌هاي اجتماعي لحاظ كردن ميزان آشنايي و بكارگيري بيمه‌هاي اجتماعي در مدل جامع خانواده موفق
 • 13عدم حمايت لازم حقوقي از بانوان اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 14فقدان قوانين حمايتي از بنيان خانواده اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 15ضعف اطلاعات و اعتقادات ديني والدين در مواجهه با سوالات جوانان تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 16ضعف محتواي آموزشي در آموزش و پرورش و آموزش عالي ارائه مدل جامع خانواده موفق به نهادهاي آموزشي مربوطه
 • 17ضعف امكانات تفريحي و سرگرمي سالم لحاظ كردن ميزان استفاده از امكانات تفريحي و سرگرمي سالم در مدل جامع خانواده موفق
 • 18عدم تعامل و ارزيابي سازمان‌هايي كه براي خانواده فعاليت مي‌نمايند شناسايي،ايجاد تعامل با موسسات موازي و ارزيابي خانواده مطهر
 • 19قبح نابجاي طلاق
 • 20بروز‌اوري نشدن مفاهيم ديني در رابطه با سوالات بانوان اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 21تعصبات اجتماعي در رابطه با ازدواج موقت
 • 22فراهم نشدن امكانات ازدواج براي جوانان لحاظ كردن ميزان ساده‌گيري در ازدواج در مدل جامع خانواده موفق و فرهنگ سازي در راستاي مدل جامع خانواده موفق
 • 23توسعه فرهنگ تشريفات، تكاثر و مصرف گرايي لحاظ كردن ميزان ساده‌گيري در زندگي در مدل جامع خانواده موفق و فرهنگ سازي در راستاي مدل جامع خانواده موفق
 • 24ارتباط دادن رفتار‌هاي حكومتي با ديني اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به حكومت
 • 25عدم برخورد مناسب با فحشا اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 26بحران مديريت در حل مسائل اجتماعي اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 27تصميمات كشوري بدون پشتوانه كارشناسي و پژوهش‌هاي اجتماعي اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 28علاقه و استقبال از مهاجرت اطلاع رساني حاصل از مقايسه نتايج نگرش سنجي خانواده‌ها نسبت به مهاجرت و ميزان نرخ مهاجرت در دوره‌هاي متفاوت به نهادهاي مربوطه
 • 29كاهش اميد به آينده تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 30عدم برنامه ريزي براي آينده در خانواده لحاظ كردن ميزان برنامه‌ريزي در خانواده در مدل جامع خانواده موفق
 • 31سد‌ كنكور براي آموزش عالي لحاظ كردن نحوه برخورد با مساله كنكور و مشكلات دوران كنكور در مدل جامع خانواده موفق
 • 32عدم امكان انتخاب رشته تحصيلي مناسب با استعدادهاي فردي جوانان لحاظ كردن نحوه برخورد با انتخاب رشته فرزندان در مدل جامع خانواده موفق
 • 33عدم امكان انتخاب همسر مورد علاقه براي جوانان لحاظ كردن نحوه انتخاب همسر براي فرزندان در مدل جامع خانواده موفق
 • 34كاهش ارتباطات والدين به دليل فرزند سالاري لحاظ كردن نحوه ارتباطات در خانواده در مدل جامع خانواده موفق
 • 35كاهش ارتباط والدين با فرزندان لحاظ كردن نحوه ارتباطات والدين با فرزندان در مدل جامع خانواده موفق
 • 36تشديد اختلاف بين نسلي به دليل توسعه علم و تکنولوژی لحاظ كردن نحوه مديريت اختلافات بين نسلي در مدل جامع خانواده موفق
 • 37تنوع آسيب‌هاي اجتماعي وابسته به خانواده لحاظ كردن نحوه برخورد با آسيب هاي اجتماعي به نسبت ميزان درگيري خانواده‌ها با اين مساله مدل جامع خانواده موفق
 • 38عدم معرفي سبك مديريت بهينه در خانواده (فقدان مشاركت در خانواده) لحاظ كردن نحوه مديريت در مدل جامع خانواده موفق
 • 39فقدان شاخص‌هاي ارزيابي فعاليت‌هاي مرتبط با خانواده تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 40بدآموزي رسانه‌ها و نا هماهنگي بين آن‌ها استفاده از رسانه‌ها و امكانات آموزش عمومي تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 41توسعه نفاق در جامعه اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 42دخالت‌هاي غير اصولي حكومتي در حوزه‌هاي شخصي اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 43رفتارهاي سليقه‌اي غير هماهنگ افراد و دولت‌مردان در زمينه‌هاي اجتماعي و خانواده اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 44عدم تحقيقات حوزوي در خصوص فقه اجتماعي و حكومتي تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 45مصلحت انديشي بجاي خردورزي اطلاع رساني حاصل از نتايج ارزيابي مدل جامع به نهادهاي مربوطه
 • 46جدا شدن افراد خانواده از يكديگر به دلايل اشتغال، تحصيل، سربازي و... لحاظ كردن نحوه مديريت دور بودن عضوي از خانواده در مدل جامع خانواده موفق
 • 47نبود تعريف واحد از ارزش‌هاي اجتماعي و خانواده تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 48متنوع بودن جامعه هدف از نظر پايگاه اجتماعي، گرايش به دين، گرايش به مدرنيته و... لحاظ كردن خواستگاههاي اقشار مختلف در مدل
 • 49گسترده بودن حوزه مسائل خانواده انتخاب استراتژي مشخص و محدود براي فعاليتهاي موسسه
 • 50كم رنگ شدن فرهنگ اسلامي در پذيرش راهكارهاي اسلامي شناسايي تعاليم اسلام مرتبط با نيازهاي مدل جامع خانواده موفق و بهره‌گيري از آن در تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 51قبح ازدواج مجدد براي افراد مجرد