آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

بررسی و تجزیه و تحلیل

نقاط ضعف

 • 1متعهد نبودن افراد داوطلب و هيئت امنا به انجام تعهداتشان ارائه نحوه سنجش و ارزيابي ميزان همكاري فرد با موسسه و اعلام آن در توالي زماني مشخص
 • 2كمبود و ناپايداري منابع مالي تعهد شده جذب حمايتهاي مادي و معنوي و سعي در ايجاد تعامل معقول با حاميان مالي
 • 3كمبود آموزش، دانايي و خرد براي انجام ماموريت شناسايي نيازهاي آموزشي و برگزاري دوره‌هاي داخلي آموزشي
 • 4كافي نبودن رسانه‌هاي برقراري ارتباط با جامعه هدف مطالعه در خصوص انتخاب بهينه تبليغات
 • 5كافي نبودن نيروهاي متخصص در حوزه فعاليت موسسه استفاده از تجربيات ساير موسساتي كه جايزه‌هاي مشابه را در ساير حوزه‌ها برگزار مي‌كنند و شناسايي نيازهاي آموزشي و برگزاري دوره‌هاي داخلي آموزشي
 • 6فقدان راهبرد و رويكردهاي لازم تسريع در نهايي كردن برنامه راهبردي موسسه
 • 7بهينه كاوي داخلي و بين‌المللي استفاده از تجارب موفق فعاليتهاي مشابه
 • 8نگرش سنتي به اصلاح ناهنجاري‌هاي خانواده تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 9كمبود اطلاعات و آمار در خصوص هنجار‌ها، نياز‌هاي واقعي خانواده از ديدگاه خودشان انجام مطالعات ميداني براي تدوين مدل جامع خانواده موفق
 • 10فقدان همكار و يا شعبه محلي در سراسر كشور جذب همكاري موسسات مشابه
 • 11دسترسي نا كافي به اعضاي هيئت امنا و هيئت مديره ارائه نحوه سنجش و ارزيابي ميزان همكاري فرد با موسسه و اعلام آن در توالي زماني مشخص
 • 12عدم اطلاع رساني و عرضه مناسب به جامعه هدف مطالعه در خصوص انتخاب بهينه تبليغات
 • 13ضعف فرهنگ كار گروهي و تفاوت ديدگاه افراد دست اندر كار موسسه توسعه فرهنگ و آموزش تكنيك‌هاي كار گروهي
 • 14فقدان سازو و كار لازم براي تامين منافع حاميان بدون دخالت غير كارشناسي ايشان سعي در ايجاد تعامل معقول با حاميان مالي
 • 15فقدان هيئت علمي و كارشناسي جذب اساتيد متخصص
 • 16دخالت‌هاي غير كارشناسانه در حوزه خانواده
 • 17فقدان بسته‌هاي خدماتي لازم براي پوشش نيازهاي خانواده تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 18روشن نبودن اهداف، ماموريت و الويت‌ها در موسسه تسريع در نهايي كردن برنامه راهبردي موسسه
 • 19صعوبت تعريف شاخص‌هاي اندازه گيري وارزيابي عملكرد در حوزه خانواده تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 20تماميت خواهي و توقع حل تمام مسائل همه خانواده‌ها تمركز در تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 21تخصصي نكردن حوزه فعاليت‌هاي موسسه تمركز در تدوين، اشاعه و ارزيابي مدل جامع خانواده موفق
 • 22مطالعه ناكافي در خصوص ساير سازمان‌هايي كه در اين حوزه فعاليت مي‌نمايند مطالعه تطبيقي