آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

برنامه‌ها و اقدامات اجرایی

برنامه‌های توانمندسازی

 • 1کمک به تدوين و اجرای برنامه های مهارتهای شغلی
 • 2کمک به هدايت يارانه ها به سمت و سوی تامين نيازهای اوليه جوانان
 • 3کمک به طراحی و تدوين برنامه های موثر و کارآ در زمينه حمايتهای اقتصادی از خانواده ها
 • 4کمک به طراحی و تدوين برنامه های موثر و کارآ در زمينه مراقبت های اجتماعی خانواده
 • 5ايجاد و تقويت (توسعه کمی و کيفی) مراکز مشاوره خانواده
 • 6تدوين برنامه های موثر ورزشی برای خانواده
 • 7طراحی و استقرار برنامه بيمه سلامت روانی و اجتماعی خانواده
 • 8طراحی و تدوين و کمک به تصويب و تاسيس صندوق رفاه خانواده
 • 9کمک به حمايت حقوقی از خانواده ها در معرض آسيب، آسيب پذير و آسيب ديده
 • 10تدوين و اجرای دوره های آموزشی مهارتهای زندگی
 • 11برگزاری کارگاههای آموزشی- مشورتی با عنوان ”اخلاق در خانواده“