آدرس: تهران، چيذر، خ برادران سليماني، پ 14، ط4، واحد14

سند راهبردی

اهداف اختصاصی

 • 1كمك به ايجاد و بهبود ساختار نظام مديريتي فعال در حوزه خانواده
 • 2فراهم نمودن زمينه ترويج الگوي خانواده مطهر در سطح جامعه در چارچوب اخلاق و ارزشهاي اسلامي
 • 3اصلاح قوانين و مقررات مربوط به خانواده
 • 4ارتقاي سطح آگاهي اعضاي خانواده نسبت به حقوق و تكاليف متقابل
 • 5كمك به ارتقاء نقش و كاركرد آموزشي و پرورشي خانواده
 • 6كمك به فراهم نمودن زمينه تشكيل خانواده در سنين مقتضي
 • 7كمك به استقرار نظام جامع اطلاعات و آمار در حوزه خانواده
 • 8كمك به ارتقاء اثربخشي نظام حمايت از خانواده
 • 9ارتقاء‌ سطح آگاهيهاي خانواده در قلمرو سلامت و مهارتهاي زندگي
 • 10ارتقاء مهارت خانواده ها در زمينه ايفاي نقش سازنده در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
 • 11ارزيابي و ارزشيابي عملكرد دولت در حوزه خانواده